còn tiền còn bạc còn huynh đệ

còn tiền còn bạc còn huynh đệ

còn tiền còn bạc còn huynh đệ

Loading

Còn tiền còn bạc còn huynh đệ.

Còn tiền còn bạc còn huynh đệ. 
Hết mồi hết rượu mất anh em.

Loading

Related Posts


Home » Danh ngôn Vui » Kho Tàng Danh Ngôn
Back to top
Tổng số online