Nếu ai hy sinh để duy trì cuộc sống cho con người thì tức là

Nếu ai hy sinh để duy trì cuộc sống cho con người thì tức là

Nếu ai hy sinh để duy trì cuộc sống cho con người thì tức là

Loading

Nếu ai hy sinh để duy trì cuộc sống cho con người thì tức là

Nếu ai hy sinh để duy trì cuộc sống cho con người thì tức là, người đó đã sống đúng và chết không vô ích.
 

Loading

Tag: Nếu ai hy sinh để duy trì cuộc sống cho con người thì tức là

Related Posts


Home » Danh Ngôn Cuộc Sống » Kho Tàng Danh Ngôn
Back to top
Tổng số online